Johan Bruno Andersson vill antaga namnet Allgurén

Skriftväxling jan-apr 1947

De begärda handlingarna kom ganska snart:

men det tog tid för John att acceptera, så han fick ett nytt brev:

och ytterligare ett:

Enköping den 9 januari 1947.

Kamrerassistenten
Herr Anthony P. Allgurén
Kaponjärgatan 4 D
GÖTEBORG.

Återkommande till föregående korrespondens angående medgivande för Johan Bruno Valdemar Anderssons barn att antaga släktnamnet Allgurén översända vi härmed bevis för att de härstamma från Eder stamfader, kyrkoherden Sven Allgurén.

Vi kunna tillägga, att herr Andersson är synnerligen välkänd och har gott rykte om sig här i trakten.

Vi anhålla att återfå de härhos bilagda handlingarna sedan Ni tagit del av desamma.

Högaktningsfullt
MÄLARDALENS FÖRSÄKRINGS& FASTIGHETSBYRÅ
E. Lindahl

Enköping den 22 februari 1947.

Till Exportchefen Herr John W. Allgurén

Färjbefälhavaren Johan Bruno Valdemar Andersson i Hjulsta, Enköpings-Näs socken, har begärt vår medverkan för att för sig och sina barn få antaga släktnamnet Allgurén. Herr Andersson är son till skräddaren Johan Petter Andersson i Ahlsjö, född den 3/5 1851, och dennes hustru Ida Matilda Allgurén, född den 23/11 1861, och således på mödernet av samma släkt som Ni tillhör.

Vi har i ärendet korresponderat med ingenjören Anthony P. Allgurén, vilken ställt sig välvillig till saken, varom han uppgivit sig hava informerat Eder.

Under åberopande därav få vi härmed anhålla, att Ni godhetsfullt ville underteckna bilagda intygsblankett och återsända densamma till oss, för vilket ändamål vi bifoga frankerat kuvert.

Högaktningsfullt
MÄLARDALENS FÖRSÄKRINGS& FASTIGHETSBYRÅ
E. Lindahl

Enköping den 29 april 1947.

Till Exportchefen Herr John W. Allgurén

Sistlidna februari månad översände vi till Eder formulär till medgivande för färjbefälhavaren Johan Bruno Valdemar Andersson i Hjulsta och dennes barn att såsom släktnamn antaga Herr Anderssons moders namn Allgurén.

Då vi ännu icke erhållit detta medgivande från Eder tillåta vi oss att ännu en gång tillskriva Eder om denna angelägenhet men anhålla, att Ni benäget ville undereckna medgivandet och återsända detsamma till oss. Vi hava tidigare till ingenjör Anthony P. Allgurén översänt handlingar, utvisande Herr Anderssons släktskap med Eder samt erhållit meddelande om att han visat dessa handlingar för Eder, Eder fader och syskon. Därefter hava vi erhållit det begärda medgivandet från herrar Anthony P. Allgurén, E. Allgurén och fruarna Denise Wallheden och Stella Johansson.

Med hopp om Edert tillmötesgående häruti teckna

Högaktningsfullt
MÄLARDALENS FÖRSÄKRINGS& FASTIGHETSBYRÅ
E. Lindahl