Prosten Sven Allgurén

Sockenstämmans ordförande

Av sockenstämmornas protokoll kan man utläsa vad som engagerade prosten i arbetet:

Kyrkans underhåll och renovering

När Sven Allgurén tillträdde sin befattning hade församlingen skaffat en ny orgel men hade anställt en klockare som inte kunde spela. Man var för sparsam för att anställa en organist. Efter några år lyckades prosten förmå klockaren att avgå och ersätta honom med en organist.

Kyrkan drabbades av fuktskador så att både kyrktak och orgel måste repareras. Två av kyrkklockorna sprack samma år vilket krävde omgjutning i Jönköping.

Reparationerna av kyrkan och dess utrustning dränerade kyrkokassan och krävde stora uppoffringar av församlingen.

Fattigvård

Prosten var under större delen av sin tid ansvarig för fattigvården i socknen. Han framförde mycket tydligt att tiggeri var förbjudet och straffbart. Understöd skulle bara gå till sjuka och orkeslösa, inte till arbetslösa.

Undervisning

Under alla år kämpade prosten förgäves för att församlingen skulle ge stöd åt utbildning. Även när riksdagen 1842 beslutade om att folkskolan skulle införas så hindrade de snåla bönderna ett införande i Algutsboda. I ett protokoll beskrivs deras invändning (språket är moderniserat):

"Allt det som barnen skall lära sig tar längre tid än vad föräldrar fästade vid jordbruket, kan undvara sina barn. Mycket är sådant som en jordbrukare icke behöver och aldrig kommer att i sitt stånd draga någon nytta av. Även om det skulle läras, så ville det ändå borttappas inom några år, då de trägna jordbruksgöromålen borttaga all tid att läsa boken.

Vi fruktar även, att våra barn kommer att bli övermodiga över sina stora kunskaper, att de skulle förakta äldre, som ej fått lika stora kunskaper. Dessutom riskerar vi att barn som några år varit i dessa folkskolor, och blivit avvanda från trägnare sysslor, kommer att förenas med herre-·och ståndspersonsklassen och jordbruket sålunda kommer att mista 1000de-tals omistlige händer."

Folkskolan infördes i Algutsboda 6 år för sent. Då lät man en enda lärarare ge undervisning till 900 barn! Det var första steget i en utveckling som minskade Algutsbodas befolkning från 4.100 år 1840 till ca 1.500 år 2000. Så nog försvann det 1000de-tals händer. Marken som röjts på sten blev åter skog och stenmurarna kunde inte underhållas.


Prostens skriftprov ur sockenstämmans protokoll 1844

Kamp mot yppighet (=lyx) och festande

Under många år kom allt flera förbud för allmogen att skaffa dyrbara kläder, bjuda på kostsamma och långvariga kalas eller i övrigt slösa sina pengar på onyttliga saker.

Nykterhet

Av protokoll från kyrkorådet kan man avläsa att supandet var omfattande med stora mänskliga tragedier som följd. Prosten arbetade under lång tid för att begränsa detta. Men nykterhetsrörselsen tog ordentlig fart först när Peter Wieselgren började göra sina turnéer i södra Sverige.

Nykterhetsrörelsen fick många medlemmar och prosten såg till att allt bruk av brännvin förbjöds i prästgården och runt kyrkan. Detta beskrivs bl.a. i en artikel i Wexiö Tidning.