Prosten Sven Allgurén

Artikel i Wäxiö Tidning 24/8 1838

Från Algutsboda av nästgränsande församling i Uppv. härad erhålles hugnade tidningar. Pastor Hr. Prosten Allgurén har i sitt 70:de levnadsår, jämte för nykterhetssaken verksamme son och medhjälpare i Embetet, gjort försakelse av sin lilla aptit sup och offentligt av- och bannlyst brännvinet från sitt bord och sitt hus, der det icke mera i hans tid utdelas.

Brännvinspannan i prästgården låter han icke längre sjuda det för statskroppen såväl som för den enskilde förstörande giftet. Nykterhetssteget är där taget och tages ej någonsin tillbaka. Med en särdeles livlighet och värma omfattar denne åldrige själasörjare varje tillfälle att för sina åhörare avmåla brännvinets skadlighet i alla riktningar.

I den aktningsgörande sonen Mag:r C. Allgurén saknar han icke heller en flitig agent för den goda saken. En inbjudning gjordes för någon tid sedan till nykterhetsförening, som inom få veckor redan räknar 250 (säger tvåhundrafemtio) medlemmar av äldre och yngre över 15 år.

Efter ett av prosten Wieselgren hållet nykterhetstal i Allgutsboda den 25 juli d.å. (1838) läto över 300 personer genast anteckna sig, så att nykterhetspersonalen därstädes nu säkerligen uppgår till 700 à 800, varibland flera av civila embetsmän och militärer. Uti Madesjö läto vid lika tillfälle nära 600 personer dagen förut tekna sig till radikal nykterhet.

Huru välgörande detta företag skall bliva för denna församling, där fyllerilasten alstrat så många brott av svårare art, skall en tänkande framtid nog med tacksamhet besinna, ehuru dryckeshjältarna nu sucka och grundera över förlusten av den smakligt retande aptitsupen vid det frikostiga middagsbordet i prästhuset. Dock hava några aktningsvärda ståndspersoner inom församlingen följt det vackra efterdömet av försakelse samt upphöra bjuda och tillverka slagvattnet.