Eduard och Minna Allgurén

Brev
Brev till 21-årige Eduard från hans far.

Kalmar den 4. juli 1868.

Min Käre Älskade son Eduard!

Omsider idag har vi inhändigt ditt kärkomna bref, skrifvet i slutet af Mars d.å. på Nya Zeeland och Cambtown & Bluff.

Jag grät glädjetårar under läsningen deraf, ty jag tycker mig däri finna en allt mera rigtad fast vilja åt det goda och allvarliga i lifvet samt beslut att vara Dina föräldrars stöd på gamla dagar. 2ne Dina kända voro här när brefvet kom, Capten M. Cronlund, alldeles utfattig (hans Theodor är Sergeant) och f.d. Länsman Möller, lika arm. De båda helsa Dig.

Sedan har jag visat brevet för handl. Strandberg, nu gift och förmögen. Han deltar mycke i mina bekymmer och bad helsa. Derefter lästes brefvet af Laura Erika och Hilma, de enda jag har hemma och som hjertl. helsa. Hedda och Therese äro hos min måg Häradshöfding Schweder och hans Mina, min dotter. Der är också Mamma nu en månad sedan och söker bli bättre af landluften, ty hon har mycket ondt i bröstet och vi har i staden en hisklig värme såväl som på landet. Utsigterna till god skörd har gått upp i rök Gud nås! I Norrland stor hungersnöd - överallt i Sverige nöd och jemmer och penningbrist, dyra priser etc.

Din svåger Schweder har åtm. börjat bli god mot sina svägerskor, så att Hedda och Hilma fått vara der mest hela året och dessemellan Therese, som är sjuklig. Hilma är här nu och dricker brunn. Mamma väntar jag hem snart. Jag får tyvärr ej sjelf njuta af landets behag, ty jag måste hålla mig här och arbeta på kontoret för att med knapp nöd skaffa födan, men till kläder åt mig vill det ej stå bi.

Schweder har genom sin älskvärda enda dotter (med Mina får han visst inga barn eller hon inga med honom) låtit förmå sig skänka Therese 400 Rd (hvad tycks?) till ett nytt fortepiano, som hon nu har sedan 8 dar från Göteborg, och resten betalat på 2ne år. Det var bra vackert drag, likasom att en förnäm fröken Nisbeth, som lärt sig musik i Österrike (Wien) låtit Therese spela för sig hela vintern och nu för intet, då andra får betala 2Rd i timman. Du kan inte tro hvad Therese är söt och snäll och bildad. Måtte hon få länge lefva!

Gudskelof, att Du har helsan och fått så bra Kapten och fartyg samt kosten sedan, jo jag tackar jag!

Wi bo nu här mycket väl midt emot Domkyrkan vid Stortorget i Bollingska gården, men hyran medtar stor del af det man förtjänar. Nu råkar Du till oss och Du är hjärtligen välkommen. Skrif så snart Du kommer till England. Tag aldrig annat namn. Du skulle ställt så att brefvet från mig addresserats till svensk Generalkonsul, det går säkrast. Var Du viss, att Du haft bref från oss i Otago, om vi kunnat lita på att det kom fram. Jag kunde ej rätt läsa Din adress, och kan det ej heller nu. Får se hur det går. Skylla Dig annars sjelf. Ditt bref i sept. 1867 kom mycket rigtigt till mig, men det är dyrt för mig att få lösa Dina bref. Det tänker Du ej på. Jag läser dem oändligt gärna, synnerhet numera. Ditt bref, som kom idag har jag afsändt till Mamma och Mina att läsas.

Försök få med Dig hem en bout. ägta Edinburger öl och ½ Stowt porter.

Du kan ej tro så ledsna vi varit nu en liten tid innan vi fick bref och vår glädje sedan, då det idag kom. Besinna Du är ju den ende af mina söner, som lefver, O, Gud! Hvad det skall skönt inverka på mig få glädje af Dig, och mor bli 1 par år yngre.

Nu äro både Ida och Sanna Sandberg gifta - dito Johan Sandberg, Rektor i Borgholm. Ida gift med Handl. Amandus Schéle. Sanna med f.d. Landtbr. eleven Berggren, som var på Aplerum och Johan med Prosten Linnérs dotter i Allgutsbo. Min brordotter Frida är gift med en Comminister Sandgren, som läste för Dig. Han är som Du minns läsareprest och får goda ostar. Sven Sandberg är Lector i Wenersborg och serdeles omtyckt samt en god man. Johan däremot Rektor i Borgholm, girig och hindrar sin far att betala ut vårt arf efter min i America afl. bror Eduard, annars kunde vi ha det vida bättre.

Jag saknar mycket Din mor, men unnar henne så gärna njuta på landet Säg nu att jag ej skrifvit långt. Herlinarne helsar. De äro hos oss. En Handels Bokh. Ljungberg, som råkat Dig i London helsar ock. Skrif nu snarast till

Din hulde far
O.M.Allguren

Glöm ej hemta Dina saker hos Olsson. Han är ju en sämre man säga somliga . . eller hoteIlet.