Den Hylanderska släkten har kartlagts och beskrivits av Herbert Hylander