Petrus Steuchius - Stök

1605 - 1683

Petrus föddes 8/5 1605 på skattegården Speteby i Lerbo socken i Södermanland. Fadern var kaptenen och häradsfogden Erik Pedersson Stök, vars namn sonen under sin studietid förändrade till det latinska Steuchius. Modern Maria Nilsdotter var borgaredotter från Nyköping. Hon hade som barn undervisats av sin far, som var en beläst man.

1615 sändes Petrus till Nyköpings skola i morfaderns Nils Borgares vård. 15 år gammal började han i Strängnäs katedralskola och fullbordade sina skolstudier 1624 med utmärkt goda vitsord om lärdom och flit. Han studerade sedan teologi och filosofi i Uppsala. Han prästvigdes i Strängnäs 1629 och blev fil. mag. i Uppsala 1632. Han studerade sedan vid universiteten i Rostock och Wittenberg. 1635 tillträdde han som lektor i fysik i Strängnäs.

1638 utnämndes han till teologie lektor och prebendepastor i Fogdö och Helgarö församling. Han blev kontraktsprost 1639. 1644 försvarade han sin synodalavhandling vid prästmötet i Strängnäs. Disputationsakten hedrades av drottning Christinas närvaro. Hon utnämnde honom samma år till hovpredikant och tillsatte honom som biskop över Härnösands nya stift, 1647.

Han lyckades få trivialskolan i Härnösand utbyggd till gymnasium med 7 lektorer. För sina visitationsresor i Norrbotten, även lappmarken lärde han sig samiska och finska. Han inrättade skolor på flera ställen. Han ordnade underhåll åt fattiga prästänkor.

Under resorna i sitt stora stift mötte han en vild, obändig och i högsta grad vidskeplig allmoge. Trots det hårda klimatet, obanade vägar och livsfara på sina resor, visiterade han sina församlingar flitigt och med mycken noggrannhet. Av församlingarna var 10 samiska. Överallt sökte han rätta vad som brast men också bestraffa försumlighet och laglöshet såväl bland prästerskap som menighet.

Han rönte visst motstånd från en befolkning, som var van att gå sina egna vägar. För att bryta sådant motstånd grep han även till kraftiga medel. Tredskande prästmän sattes några dagar i konsistoriets krubba eller suspenderades. Då församlingsborna inte ville fullgöra sina skyldigheter mot sitt prästerskap, togs kyrknyckeln ifrån dem.

Till en visitation, som Steuchius höll i Torsåker 1663 hade endast ett fåtal församlingsbor infunnit sig. Vid sin hemkomst till Härnösand skrev han till församlingens pastor, att han skulle hålla kyrkorna stängda i 6 veckor emedan de så skamligt föraktat visitationstimman. Gudstjänsten skulle hållas i sockenstugan eller under bar himmel.

I egenskap av superintendent bevistade han de flesta av de under hans tid infallande riksdagarna. Han var närvarande vid kung Carl X Gustafs kröning. På ålderns höst begärde han och beviljades att få sin son Matthias, då professor i Uppsala, till hjälp. Carl XI gav sitt tillstånd.

Petrus Stöök bodde i sin biskopsgård vid Säbrå kyrka. Han styrde med kraft och skicklighet sitt stora stift och var en typisk representant för 1600-talets kyrkomän. Han trivdes bättre i umgänget med det borgerliga samhällets ledande män än med lektorerna i sitt domkapitel.

Han dog 78 år gammal och ligger begravd vid Säbrå kyrka.

Hans eftermäle blev bl.a.:
”att vid röjning av oländig mark man får ta i med hårdhandskarna, och om än någon gång skäl till klander varit berättigat, att han tillgodosett sina anhörigas befordran mer än önskligt, står han likväl för oss som en vördnadsvärd föresyn av oförtrutet banbrytande och plikttroget arbete. Med allt sitt allvar var han visst icke otillgänglig, även spår av humor kan man upptäcka i hans yttranden.”

Föga anande han då att hans dotters sonsons sondotters svärfars sonson långt senare skulle frysa ihjäl vid hans biskopsgård.