Carl Abraham Eurenius

1778 - 1848

Carl Abraham var son till kontraktsprosten Carl Peter Eurenius och Elisabeth Walanger. Han föddes 17/1 1778 i Rödöns prästgård i Jämtland och dog 28/1 1848 i Osby prästgård i Skåne.

Han blev hovpredikant, kontraktsprost, kyrkoherde i Öved (församling i Sjöbo, Skåne), med bostad i Skartofta prästgård, Lunds stift. 1835 blev han kyrkoherde i Osby.

Han var gift tre gånger och fick 14 barn. De första hustruna dog i samband med förlossning.

På sin ålders höst klagade han över sin dåliga ekonomi. Till höger citeras ett av hans många brev till vännen Peter Wieselgren.

Han hade alltså planer på att byta pastorat, men han blev kvar i Osby och dog 6 år senare, 70 år gammal. Hans tredje hustru Hedvig överlevde sin make i över 20 år. Hon kunde därför studera en minnestavla (finns fortfarande kvar) över sin man på Övedskloster kyrkas yttervägg. Tavlans Inskription syns till vänster.

Stentavlan sattes upp av friherre Malte Ramel på Öved, som ägde och låtit bygga Öveds kyrka. Det var han som själv bestämde och tillsatte kyrkoherdar.

Vid
hvarandras sida
hvilar här
tvenne förtrogna vänner
Maria Dorothea Virgin
och
Anna Britta Hylander
Båda voro i en ort födda
Båda hade hvarefterannan
gjort samma man
Prosten Eurenius lycklig
Täcke och ljuvlige medan de levde
äro de ock icke i döden åtskilde.

Ett av många brev till Peter Wieselgren:

Prosten och Kyrkoherden,
Högwärdige och Widtberömde
Doctor Herr Peder Wieselgren,
Lund och Westerstad.

Ousby den 1 Aug. 1842.

Min HedersBror: Såväl för det lilla Brefvet som för Brors godhet att liqviera min skuld till Häradets Enkecassa tackar jag ödmjukast. Efter så många Bekräftelser får det vara riktigt, hvarföre nu 3½ R.B:co bifogas. Råd mig nu Broder, som en vän. Ousby är ej hvad det förr varit. Utan att svedja upp skogen, bränna 1000 kannor brännvin och drifva handel får man här ej mycket. Broberg i Gårstånga är död. Skall jag söka? Folket här mestadelen fattigt, ytterst fåfängt, stålt och stridigt, tröttar helt och hållet. Wår Länsman myndig är ingen prästvän. Månge bondadvocater uppviglar protester och rättegångar, och ehuru kyrkorna stå fulla så märkes föga frukt av deras kyrkegångar. Jag sätter mig årligen i skuld och kan ej i brist af tillgångar hålla Gossarna i skola, men nu torde Ramler och de la Gardier hafva glömt mig och gubben är borta. Flyttningen vid 66 års ålder. Säg, vad bör jag göra? Kanske tåla och lida. Säg ett ord därom Broder.

Hjertligen
Carl Abraham Eurenius